Tło

Zapisy na XI Memoriał im. Henryka Warwasa

Zapisy na XI Memoriał im. Henryka Warwasa

Zapraszamy na XI Memoriału im. Henryka Warwasa pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew p. Mariusza Musiałowskiego.
Start zawodów 30 wrzesień 2023 r. godz.14:00.
Miejsce. Stadion miejski w Kleczewie
- Bieg główny -10 km.
- Bieg towarzyszący – 5km.
- Marsz z kijkami - 5km
Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie internetowej: http://www.xn--maratoczkpomiarczasu-1md.pl/ oraz https://www.facebook.com/BiegaczeKleczew/, www.osir.kleczew.pl.
 
REGULAMIN ZAWODÓW
 

 

XI Memoriału im. Henryka Warwasa 30 wrzesień 2023 r. godz.14:00 stadion miejski w Kleczewie

 

 

1.Organizatorzy:

 

- Urząd Gminy i Miasta Kleczew

- OSiR Kleczew- Sekcja biegowa

- Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Kleczewie

-OSP Sławoszewek

 

 1. Cel:

 

- Uczczenie pamięci kleczewskiego maratończyka Henryka Warwasa

- Popularyzacja biegania i nordic walking jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Gminy i Miasta Kleczew

- Promocja Gminy i Miasta Kleczew

- Propagowanie lokalnych imprez sportowych

- Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

 1. Patronat honorowy:

 

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew

 

 1. Patronat medialny:

 

- Serwis internetowy: www.maratonypolskie.pl

- Pomiar czasu www maratończykpomiarczasu.pl

- Gazeta Kleczewska

 

 1. Termin i miejsce biegu oraz marszu nordic walking:

 

Termin: 30 wrzesień 2023 r. ( sobota ) godz. 14:00                                                         

Miejsce: START oraz META znajdują się na stadionie OSiR  ul. Aleja 600 lecia 21.

Dotyczy zarówno Biegu Głównego, jak i Marszu Nordic Walking.

 

 1. Biuro zawodów:

 

Biuro zawodów mieści się na Stadionie OSiR Kleczew ul. Aleja 600 lecia 21.

Biuro będzie czynne w dniu imprezy tj. 30 września 2023 r. od godziny 11:00 do 13:30

Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście.

Wydawanie pakietów odbędzie się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

 

 1. Dystans, trasa biegu i marszu z kijkami:

 

- Bieg główny -10 km.

- Bieg towarzyszący – 5km.

- Marsz z kijkami- 5km.

- Wspólny start uczestników biegu głównego oraz biegu towarzyszącego i marszu nordic walking.

- Nawierzchnia asfaltowa oraz tartan.

- Trasa Biegu Głównego, Biegu towarzyszącego oraz Marszu z kijkami oznaczona będzie tablicami informacyjnymi co 1 km.

- Bieg oraz Marsz z kijkami odbywał się będzie ulicami wyłączonymi z ruchu ulicznego. Cała trasa zabezpieczona będzie przez odpowiednie służby porządkowe.

 

 

 

 1. Zgłoszenia i zapisy:

 

- Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie internetowej: www.maratończkpomiarczasu.pl oraz https://www.facebook.com/BiegaczeKleczew/, www.osir.kleczew.pl.

- Wszyscy uczestnicy biegu/ marszu muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów.

- W dniu zawodów jest możliwość osobistego zgłoszenia się do Biegu lub Marszu z kijkami w biurze zawodów do godziny 13:30.

- O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wniesioną opłatą startową.

- Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

 

 

 1. Limity czasowe i pomiar:

 

-W Biegu Głównym obowiązuje limit czasu- maksymalny czas to 1 godzina 30 minut.

-W Biegu towarzyszącym obowiązuje limit czasu- maksymalny czas to 1 godzina.

-W Marszu nordic walking obowiązuje limit czasu- maksymalny czas to 1 godzina.

- Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu/ marszu w swoim limicie czasowym zobowiązani są do przerwania biegu/ marszu i zejścia z trasy oraz poinformowania o tym Organizatora.

- Za pomiar czasu odpowiedzialna jest profesjonalna firma zewnętrzna.

- Każdy uczestnik biegu/ marszu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu na koszulce w miejscu widocznym umożliwiającym odczyt przez urządzenie pomiarowe.

 

 1. Zasady uczestnictwa:

 

- Organizator ustanawia limit startujących 250 osób.

- Warunkiem startu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez zawodnika/ zawodniczkę  i uiszczenie opłaty startowej.

- W biegu i marszu mogą startować uczestnicy, którzy ukończyli do dnia 30 września 2023 r. 16 lat. Zwodnicy w wieku 16-18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnym oraz Nr PESEL.

- Osobę niepełnoletnią zgłasza pisemnie rodzic lub opiekun prawny, który ponosi pełną odpowiedzialność za jej start. Warunkiem dopuszczenia do startu takiej osoby jest okazanie pisemnej zgody na uczestnictwo.

- Do biegu i marszu przystąpić może każdy chętny, który nie posiada przeciwskazań lekarskich  do uprawiania sportu. Uczestnicy zgłaszając się do biegu lub marszu oświadczają, że nie mają żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie na takim dystansie. Wszyscy zawodnicy startują  na własną odpowiedzialność.

- W czasie trwania biegu i marszu uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

- Zawodnicy zgłaszając się do zawodów akceptują regulamin imprezy.

- Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 1. Program zawodów:

 

11:00 - 13:30  Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów ( Hala sportowa OSiR ul. Aleje 600 lecia 21 62-540 Kleczew ).

13:35  Powitanie zawodników, uroczyste otwarcie XI Memoriału im. Henryka Warwasa.

13:45 - 13:55  Rozgrzewka.

14:00 Start Biegu Głównego na dystansie 10 km,{Atest Trasy} Biegu towarzyszącego na dystansie 5 km  oraz Marszu Nordic Walking na dystansie 5 km.

15:30  Zakończenie limitu czasowego.

16:15 - 16:30 Ceremonia dekoracji zwycięzców XI Memoriału im. Henryka Warwasa ( Biegu Głównego, Biegu towarzyszącego oraz marszu Nordic Walking ) oraz zakończenie imprezy.

 

 

 

 1. Klasyfikacja i nagrody:

 

Bieg Główny 10  km

- OPEN:

- kobiet I-III

- mężczyzn I-III

 

Bieg Główny- kategorie wiekowe oddzielnie dla kobiet i mężczyzn

 

KOBIETY                                            Mężczyźni

16-29                                                   16-29   

30-39                                                   30-39

40-49                                                   40-49

50 -59                                                  50-59

60 i więcej                                            60 -69

                                                                   70 i więcej       

Kategorie wiekowe mogą ulec zmianie w zależności od ilości osób zgłoszonych do biegu.

 

- Bieg towarzyszący – 5km

Generalna open: mężczyzn I-III; kobiet I-III

 

- Nordic Walking:

Generalna open: mężczyzn I-III; kobiet I-III

 

W biegu głównym przewidziana jest kategoria:  mieszkaniec/ mieszkanka Gminy i Miasta Kleczew.

 

W zależności od udzielonego wsparcia finansowego poprzez sponsorów zostaną dodatkowo ufundowane nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Zawodom biegowym będzie towarzyszył konkurs wiedzy dotyczący historii Memoriału im. Henryka Warwasa w Kleczewie.

 

Zawodnicy, którzy w biegu głównym zajmą trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

 

 1. Opłata startowa

 

Wniesienie opłaty startowej daje możliwość uczestnictwa w biegu/ marszu oraz otrzymanie pakietu startowego zawierającego min.:

- numer startowy z chipem,

- posiłek regeneracyjny,

- medal po ukończeniu biegu,

- Opłatę startową należy uiścić podczas rejestracji na rachunek bankowy organizatora OSiR Kleczew.

 

Wpisowe dla uczestników biegu głównego, biegu towarzyszącego oraz marszu NW do dnia 15 września 2023 r. wynosi:

- 35,00 złotych ,

- Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

- po 15 września 2023 i w  dniu zawodów wpisowe wynosi 60,00 złotych

 

Konto do wpłat:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

 1. 600- lecia 29 62-540 Kleczew

Bank Spółdzielczy Słupca Oddział Kleczew

60 8542 0001 3306 5458 0119 1123

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko zawodnika z dopiskiem Memoriał im. H. Warwasa.

 

.

 

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 2. Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na portalu, a następnie zapisu na bieg/marsz jest firma Maratończyk pomiar czasu udostępnia dane zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia biegu/marszu.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez Maratończyk pomiar czasu oraz uczestników, którzy dokonali swojego zgłoszenia bez rejestracji konta jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie z siedzibą przy ul. aleje 600- lecia 21 , 62-540 Kleczew ( dalej: OSiR ).
 4. Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych pełni wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: osir@osir.kleczew.pl.
 5. Dane osobowe uczestników wydarzenia sportowego przetwarzane są w następujących celach:

- rozpatrzenia zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* ( przetwarzanie jest niezbędne

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora ),

- realizacji zgłoszenia i umożliwienia uczestnictwa w biegu/marszu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ( przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy ),

- wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową OSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* ( przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ) i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r.                                       o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej,

- obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*   ( przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze )                  w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek i mienie, w tym ustawą                             o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek,

- rozpatrzeniem reklamacji, skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* ( przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora ),

- publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie art. 6              ust. 1 lit. e RODO* ( przetwarzanie jest niezbędne do zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim w przypadku jest pokazanie transparentności działalności OSiR, popularyzacji sportu jak i samego wydarzenia ),

- publikacje wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* ( zgoda osoby, której dane dotyczą ).

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, zaufanym dostawcom rozwiązań technologicznych ( hosting poczty, płatności online, dostawcy usług IT wspomagających zarządzanie niniejszym wydarzeniem sportowym ), firmie wykonującej usługę pomiaru czasu, relacji video, dostawcom usług pocztowych, prawnych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:

- w celu rozpatrzenia zgłoszenia – do czasu zakończenia rozpatrywania zgłoszenia,

- w celu realizacji zgłoszenia i umożliwienia uczestnictwa w biegu/marszu – do momentu zakończenia biegu/marszu,

- w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych – 5 pełnych lat od momentu zakończenia biegu/marszu,

- w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń – 6 lat od zakończenia biegu/marszu,

- w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków – 30 dni od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,

- w celu publikacji wizerunku – do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia biegu/marszu, nawet jeśli zgoda nie zostanie wycofana,

- w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników –18 miesięcy od zakończenia biegu/marszu.

 1. Każdy uczestnik biegu/marszu posiada następujące prawa wynikające z RODO*:

- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych ( danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*),

- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),

- prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ( danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO* ),

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu umożliwienia OSiR rozpatrzenia oraz dalszej realizacji zgłoszenia. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie powyższych celów. Podanie danych osobowych na podstawie zgody pozostaje  bez wpływu na pozostałe cele, w tym możliwość uczestniczenia w przedmiotowych zawodach sportowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji,

w tym profilowaniem.

 

 1. Dokumentowanie przebiegu zawodów oraz sposób publikacji:

 

- OSiR w celu promocji samego wydarzenia, promocji kultury fizycznej i sportu, jak i informowaniu                    o przebiegu samego wydarzenia oraz w celu pokazania transparentności swojego działania będzie wykonywał zdjęcia, nagrania głosowe i video z przebiegu zawodów.

- Zdjęcia oraz nagrania, o których mowa w pkt. 1 będą publikowane na stronie internetowej www.osir.kleczew.pl,  na profilu https://www.facebook.com/BiegaczeKleczew/, profilu:                                https://pl-pl.facebook.com/gminakleczew/.

-  OSiR będzie dochowywał możliwie najlepszej staranności w pozyskiwaniu zgody na publikację wizerunku utrwalonego na przedmiotowych zdjęciach lub nagraniach video, jednakże od osób, od których zgody nie będzie w stanie uzyskać poprzez np. brak możliwości identyfikacji osoby w momencie zbierania zgody, OSiR będzie stosował zapisy art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 lutego 1994 r. o prawie autorskim    i prawach pokrewnych.

 

- W celu ułatwienia dostępu do informacji dla osób zainteresowanych wydarzeniem, promocji wydarzenia, popularyzacji kultury fizycznej, jak i zapewnienia transparentności działalności, OSiR będzie publikował informacje o uczestnikach wydarzenia na stronie internetowej www.osir.kleczew.pl na profilu https://www.facebook.com/BiegaczeKleczew, profilu https://pl-pl.facebook.com/gminakleczew/.

oraz na stronie internetowej firmy mierzącej czas:

- Organizator będzie publikował powyższe informacje w terminie określonym niniejszym regulaminem zaś sam zakres publikowanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, numer startowy, zadeklarowaną miejscowość, z której pochodzi uczestnik, nazwa klubu, który reprezentuje uczestnik zawodów, osiągnięty wynik sportowy.

- Jeżeli zarejestrowany uczestnik zawodów będzie chciał wnieść zastrzeżenia co do publikacji jego danych osobowych, w tym żądać realizacji swoich praw wynikających z RODO*, proszony jest o kontakt                                       z Organizatorem zawodów, czyli Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kleczewie ul. Aleja 600 lecia 21  62-540 Kleczew  do dnia 12 września 2023 r.

 

 1. Postanowienia końcowe:

- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

- Wszystkich uczestników  XI Memoriału im. Henryka Warwasa oraz Marszu z kijkami obowiązuje niniejszy regulamin.

- Każdy uczestnik biegu lub marszu zobowiązany jest do zapoznania się z mapą przebiegu trasy.

- Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu/marszu.

- Organizator zapewnia uczestnikom toalety oraz depozyt znajdujący się w Biurze zawodów.

- Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zagubione w trakcie imprezy.

- Sprawy sporne lub nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator poprzez Dyrektora

Biegu.

- Organizator zastrzega sobie wyłączność zmian i interpretacji niniejszego regulaminu.

- Wyniki zawodów umieszczone zostaną na stronie: www.maratończkpomiarczasu.pl oraz https://www.facebook.com/BiegaczeKleczew/.

 

DYREKTOR BIEGU

Ziemkiewicz Michał

tel.+48697661838

 

 

Dodatkowy kontakt:

Frydrychowski Przemysław

tel .+48605118198

e-mail.przemekf20@wp.pl

 

https://www.facebook.com/BiegaczeKleczew/

Wróć