Tło

Ogłoszenie w Sprawie Obostrzeń do 31.01.2021

Ogłoszenie w Sprawie Obostrzeń do 31.01.2021

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBOSTRZEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH
DO DNIA 31.01.2021R.

W związku z ogłoszonym przez rząd RP przedłużeniem do dnia 31.01.2021r. restrykcji wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz. U. z 2020r., poz. 2316) OSiR w Kleczewie informuje:

Do dnia 31.01.2021r. nadal obowiązuje zakaz prowadzenia działalności związanej ze sportem i rekreacją. W związku z tym infrastruktura sportowa dostępna jest tylko:

  • w ramach sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub 
  • dla zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) lub
  • dla zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (pod warunkiem organizowania ww. współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń bez udziału publiczności).

Pozostałe formy aktywności sportowej są zabronione.

Wróć